تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد

سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأیید حذف یارانه برخی سرپرستان پردرآمد از ابتدای سال ۹۴، درباره نحوه تعیین افراد گفت: فرمول با مشورت دستگاه‌ها نهایی شده و برای حذف تدریجی افراد به دولت ارسال خواهد شد.
ادامه مطلب>>

عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت

معاون وزیر خارجه گفت: ما یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر صورت گیرد.
ادامه مطلب>>

تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت
اخبار نهاد
نشست «بررسی مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی: دیدگاه‌های منتقد و موافق»
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشتمعاون وزیر خارجه گفت: ما یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر صورت گیرد.
تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد
همايش ها و نشست ها
نشست «بررسی مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی: دیدگاه‌های منتقد و موافق»
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشتمعاون وزیر خارجه گفت: ما یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر صورت گیرد.
تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد
اخبار دانشگاه
نشست «بررسی مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی: دیدگاه‌های منتقد و موافق»
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشتمعاون وزیر خارجه گفت: ما یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر صورت گیرد.
تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد
گزارش عملكرد
نشست «بررسی مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی: دیدگاه‌های منتقد و موافق»
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشتمعاون وزیر خارجه گفت: ما یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر صورت گیرد.
تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد
پرسش و پاسخ ديني
نشست «بررسی مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی: دیدگاه‌های منتقد و موافق»
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشتمعاون وزیر خارجه گفت: ما یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر صورت گیرد.
تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد
آخرین اخبار
نشست «بررسی مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی: دیدگاه‌های منتقد و موافق»
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت
عراقچی: هنوز هیچ توافقی نداریم/ یک توافق در یک مرحله خواهیم داشتمعاون وزیر خارجه گفت: ما یک توافق در یک مرحله خواهیم داشت که اگر بشود آخر ماه ژوئن یا شاید زودتر صورت گیرد.
تأیید حذف یارانه برخی خانوارهای پردرآمد
درباره ما
ارتباط با ما